GRAPHENE

Reversible fusion and fission of graphene oxide–based fibers

Reversible fusion and fission of graphene oxide–primarily based fibers

By Dan Chang, Jingran Liu, Bo Fang, Zhen Xu, Zheng Li, Yilun Liu, Laurence Brassart, Fan Guo, Weiwei Gao, Chao Gao

Science07 Could 2021 : 614-617

Massive geometrical deformation of graphene oxide fibers allows reversible fusion and fission beneath solvent stimuli.

Source