Reversible fusion and fission of graphene oxide–based fibers

Reversible fusion and fission of graphene oxide–based fibers By Dan Chang, Jingran Liu, Bo Fang, Zhen Xu, Zheng Li, Yilun Liu, Laurence Brassart, Fan Guo, Weiwei Gao, Chao Gao Science07 May 2021 : 614-617 Large geometrical deformation of graphene oxide fibers enables reversible fusion and fission under solvent stimuli. Source
view related posts